Sürdürülebilirlik Yönetimi

“BCB Network Sürdürülebilirlik Yönetimi Çalışma Grubu” şirketlerin; tüm faaliyetlerinin; Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları dahilinde yer alan; Sosyal, Çevresel ve Yönetişim ilkelerine uyum kriterleri çerçevesinde yapılandırılmaları sürecinde yanlarında bulunmak amacıyla kurulmuştur.

Sürdürülebilirlik ilkeleri, bir eylem çağrısı olarak, Birleşmiş Milletler tarafından, toplam 17 ana başlık altında toplanmıştır.

BCB Network Sürdürülebilirlik Yönetimi Çalışma Grubu’nun hizmetlerinin odağında; son derece geniş kapsamlı bu çağrının bileşenleri arasında bulunan; “İnsana Yakışan İş ve Ekonomik Büyüme”, “Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı”, “Sorumlu Üretim ve Tüketim” ve “Amaçlar İçin Ortaklıklar” konuları bulunmaktadır. Bu bağlamda sürdürülebilirlik Yönetimi hizmetlerimizi dört ana başlık altında topluyoruz.

ÇSY (Çevre / Sosyal / Yönetişim) Endeksi Kriterlerine Uyum Danışmanlığı

ÇSY Endeksleri bugün BİST de dahil olmak üzere pek çok küresel borsada işlem gören şirketlerin sürdürülebilirlik kriterleri çerçevesinde yatırım yapılabilirlik seviyesini ortaya koyan araştırmalardır. Firmanın operasyonlarının tamamını değerlendiren bu endeksler, özellikle yatırımcı ilişkileri birimleri açısından hayati önem arz etmektedir.

Ülkemizde ve dünyada pek çok projede bu süreçlerin yönetiminden sorumlu olarak çalışmış olan danışmanlarımız, bu bağlamda; ülkemiz şirketlerinin sürdürülebilirlik kriterlerine uyumunun sağlanması için; Sürdürülebilirlik Farkındalığı Oluşturma, Sürdürülebilirlik Durum Analizi, Sürdürülebilirlik Stratejisi ve Eylem Planı oluşturulması, Proje Planlama ve Uygulama Desteği ve Sürdürülebilirlik Veri Yönetimi Hizmeti sunmaktadır.

Sürdürülebilir Sorumlu Yatırım Yönetimi Danışmanlığı

Sürdürülebilir Kalkınma Eylem Çağrısı, şirketlerin geleceğe dönük tüm yatırımlarının; belirlenen küresel sürdürülebilirlik kriterleri dahilinde yapılmasını önerir. Bu çerçevede, yapılacak yatırımlar, üretim tesislerinden, kullanılacak makine parkuruna, yatırımın çevresel etkilerinden, insana olan faydasına kadar pek çok bileşende ele alınır.

Danışmanlarımız, yatırımlarınızın sürdürülebilir kılınması hedefiyle yapılacak tüm yatırımları bu bakış açısıyla ele alır ve yatırımınızın sürdürülebilir ve “sorumlu” olması için sizi destekler.

Entegre Rapor ve Sürdürülebilirlik Raporu Hazırlığı

BCB Network Sürdürülebilirlik Yönetimi Çalışma Grubu ekibi, sürdürülebilirlik bağlamında yürütülen raporlama süreçleri konusunda son derece yetkin ve deneyimlidir.

Bu başlık altında iki tür raporlama hizmeti verilmektedir.

· Şirketlerin; strateji, yönetim, performans ve gelecek hedeflerinin birbiriyle olan bağlantısını ve bu bileşenlerin şirketin içinde bulunduğu çevre açısından, kısa, orta ve uzun vadede yaratacağı değeri ortaya koyabilmek amacıyla hazırlanan Entegre Rapor;

· Yine şirketlerin mevcut faaliyetlerini, gelecek planlarını ve hedeflerini ekonomik, çevresel, sosyal ve etik ana başlıkları altında tüm paydaşlarını da içerecek şekilde hazırlanan, özellikle uluslararası ticari faaliyetlerde, ihalelerde ve konsorsiyumlarda aranan ve sahip olan şirketler açısından fark yaratan, şirketin güvenirliğini ve itibarını artıran önemli bir unsur olan Sürdürülebilirlik Raporu.

Paydaş İlişkileri Sürdürülebilirliği Danışmanlığı

Paydaş ilişkilerinin sürdürülebilirliği konusunun odağında etik ve ahlaki değerlerin yanı sıra, şeffaflık ve hesap verilebilirlik kriterleri bulunmaktadır. Ekibimiz, paydaş ilişkileri sürdürülebilirliğinin sağlanması sürecinde, hizmet verdiği şirketin makro bağlamda ve mikro düzeyde detaylı paydaş haritalarını belirler, bütün bu paydaşlarla olan ilişkilerinin tepe stratejilerini oluşturur ve her paydaşa münhasır “ilişki eylem planları” hazırlar.

Akredite Kurumlarla İlişki Yönetimi

Sürdürülebilirlik başlığı altında ele alınan konuların tamamında, ülkemizde ve dünyada pek çok yetkili kuruluş görev yapmakta olup bunların bir kısmı kendi konularında otorite konumundadır. Farklı seviyelerde yaptırım yetkisi de bulunan bu kurumlarla ilişkilerin doğru düzlemde; uyum ve karşılıklı fayda eksenlerinde yönetilmesi şirketler için son derece önemlidir.

Ekibimiz, bu konuda da yetkin konumda olup, bizzat bu kuruluşlar bünyesinde görev almış veya sürekli olarak bu kuruluşlarla dirsek teması içerisinde bulunan danışmanlarımız bulunmaktadır.

Sürdürülebilirlik Farkındalığı Oluşturma ve İtibar İletişimi

Sürdürülebilirlik ilkesinin bir kuruma tam anlamıyla sirayet edebilmesi ve anlamlı bir dönüşüm sağlanabilmesi için tepeden aşağı kurum içinde ve dışında tüm paydaşların, bu ilke çerçevesinde davranıyor olması gerekir.